BEGRÆNSNING I FRANSKE SKATTEMYNDIGHEDERS PLIGT TIL AT SVARE PÅ SKATTEYDERNES SPØRGSMÅL

Begrrensning i franske skattemyndigheders pligt til at svare pâ skatteyderens sp0rgsmal
Det franske forvaltningsrâd, “Conseil d’État”, forlader den retspraksis, hvor skattemyndighedemes manglende svar pâ sp0rgsmâl, der er stillet af en skatteyder, vedrnrende en skatterendring, automatisk medfürer fritagelse for skat. Det b0r derfor vurderes, om manglende overholdelse af denne pligt har bernvet skatteyderen den garanti, et sâdant pâlreg medforer.
Nâr myndighedeme undlader at svare pâ sp0rgsmâl fra en skatteyder, der har modtaget forslag til en skatterendring, er der tale om en uregelmressighed, der medfürer fritagelse for yderligere skat, da skatteyderen bernves muligheden for at fâ en begrundelse for skattestigningen. Det samme grelder, nâr manglende svar i tilfrelde af vedvarende uenighed fratager en skatteyder muligheden for at indbringe sagen for den “departementale kommission for direkte skatter og afgifter pâ omsretning”. Sâledes er fremgangsmâden regelstridig, nâr skattemyndighedeme undlader at svare pâ sp0rgsmâl, hvorved en skatteyder udtrykkeligt g0r indsigelse fx mod en forh0jelse af skat pâ honorar til en direkt0r, der har aktiemajoriteten i et anpartsselskab for liberalt erhverv, og nâr der drages tvivl om overs0iske investeringer i fast ejendom.
Til gengreld kan skatteyderen ikke blive fritaget fra 0vrige forh0jelser, nâr <let drejer sig om kapitalindkomst, som han ikke har stillet sp0rgsmâl til, eller nâr han har begrrenset sig til at g0re indsigelse mod beskatningsproceduren vedrnrende indtregter af fast ejendom.
EF 11. april 2014 nr. 349719, JO. og 9. s.s.

fichier à telecharger:
PDF iconBEGRÆNSNING I FRANSKE SKATTEMYNDIGHEDERS PLIGT TIL AT SVARE PÅ SKATTEYDERNES SPØRGSMÅL

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter